Fundacja KOS - logo powiększpomniejsz
o nas nasze misje archiwum władze i statut OPP panteon kontakt publikacje i opracowania

KRTKA HISTORIA KOS-a

Nasz misj jest:

"Fundacja KOS swoimi dziaaniami wspiera tworzenie spoeczestwa obywatelskiego oraz przeciwdziaa marginalizacji jego uboszych warstw"

Misja ta realizowana jest przez podstawow cz Fundacji KOS - korpus wolontariuszy posiadajcych wysokie kwalifikacje zawodowe - zarwno wiedz jak i dowiadczenie - ktrzy nieodpatnie dziel si nimi z najbardziej potrzebujcymi pomocy, a w szczeglnoci z tymi, ktrych nie sta na angaowanie odpatnych doradcw, instruktorw, projektantw czy nauczycieli.

Z zaoenia polski korpus ma pokrywa peny zakres wiedzy i umiejtnoci, poniewa jednak powsta dopiero przed czterema laty i nie spenia jeszcze tego warunku, korzysta w szczeglnych przypadkach z ekspertw zagranicznych z organizacji wolontariackich zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Organizacji Ekspertw - Seniorw [CESES], ktrej KOS jest jednym z 20 czonkw.

Potrzeba zorganizowania polskiego korpusu ekspertw - wolontariuszy wynika z zakoczenia bezporedniego dziaania w Polsce korpusw europejskich, zwizane z wejciem Polski do Unii Europejskich. W przewidywaniu tego inicjatywa ustanowienia Fundacji KOS wysza od brytyjskiej NGO British Executive Service Overseas oraz polskich beneficjentw ponad 350 misji dobroczynnych przeprowadzonych w ramach BESO w latach 1991 - 2003, a nastpnie kontynuowanych we wsppracy z dwiema innymi organizacjami brytyjskimi VSO i BCCT. Std te deklaracja dalszego wykorzystywania brytyjskich ekspertw, a ponadto merytoryczna i finansowa pomoc na szkolenie polskich wolontariuszy - juniorw, w tym organizatorw i animatorw Fundacji.
Jednym z celw statutowych Fundacji KOS jest pomoc polskim podmiotom w uczestniczeniu w konkursach grantowych zarwno krajowych jak i zagranicznych, a w przypadku przyznania grantu w realizacji zwyciskich projektw.

Spord wielu potrzeb, na lata 2007/2008 Fundacja KOS wybraa jako kierunek wiodcywspieranie tworzenia spoeczestwa obywatelskiego i przeciwdziaanie marginalizacji jego uboszych, upoledzonych warstw.
Te upoledzenia wynika mog zarwno z niepenosprawnoci czonkw poszczeglnych rodzin jak i ich dysfunkcyjnoci spowodowanych ubstwem, naogami czy innymi subiektywnymi czynnikami.
Do innych, obiektywnych czynnikw, ktre powoduj zainteresowanie Fundacji KOS jest nieprzystosowanie si jednostek do warunkw tworzonych przez transformacj gospodarcz lat 1990-tych oraz negatywnych, dugotrwaych skutkw spoecznych wynikajcych z wprowadzenia w roku 1981 stanu wojennego.

W biecym roku KOS kontynuuje lub rozpoczyna nastpujce projekty:

  1. Wydanie - we wsppracy z Naczeln Dyrekcj Archiww Pastwowych - publikacji "Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolnoci i ich Rodzinom", opartej na seminarium 25-lecia powstania tego Komitetu.
  2. Badanie ujemnych skutkw spoecznych wrd pokrzywdzonych w stanie wojennym (dwie aplikacje: do Funduszu Organizacji Pozarzdowych MPiPS i Education, Audiovisual and Culture Agency UE).
  3. Kuclandia
  4. Grodziski

We wstpnej fazie rozeznania potrzeb i moliwoci jest projekt zwizany z przenoszeniem dowiadcze z najlepszych orodkw dla niepenosprawnych z duych aglomeracji miejskich do maych miast i osiedli.

Fundacja KOSswoimi dziaaniami wspiera tworzenie spoeczestwa obywatelskiego i przeciwdziaa marginalizacji jego uboszych warstw. Wspiera te dziaania wolontariackie i realizuje funkcje pomocniczoci w stosunku do organw wadzy.

przeczytaj wicej o naszej strategii na 2008r.