Fundacja KOS - logo powiększpomniejsz
o nas nasze misje archiwum władze i statut OPP panteon kontakt publikacje i opracowania

STATUT FUNDACJI
"KORPUS OCHOTNIKÓW SPECJALISTÓW"

§ 1

§ 2

 1. Fundacja nosi nazwę "Korpus Ochotników Specjalistów". Na użytek zagraniczny Fundacja może używać nazwy w językach obcych, wraz z przymiotnikiem "polska".
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 3. Fundacja działa na rzecz pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku "o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie."

§ 3

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
 2. Dla realizowania celów statutowych Fundacja prowadzi, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi oraz działalność gospodarczą.
 3. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji o podobnych lub tych samych celach statutowych.

§ 4

Celem Fundacji jest:

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
 2. Odpłatną działalność pożytku publicznego:

§ 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w kwocie 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych), z czego 2.000 zł (dwa tysiące zł) przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 7

Źródłami powstania majątku bądź dochodami Fundacji są:

 
§ 8

Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami dla organizacji pożytku publicznego.

§ 9

 1. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na podstawie rocznych planów pracy, uchwalanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Fundacji.
 2. Uzyskane przez Fundacje dochody przeznaczane są na realizację celów statutowych Fundacji, określonych w § 4, a dzielone na podstawie uchwały Zarządu, zatwierdzanej przez Radę Fundacji.

§ 10

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, w następującym zakresie:
 2. Fundacja może w tym celu powoływać grupy robocze i tworzyć wyodrębnione wewnętrznie zakłady gospodarcze, których strukturę i sposób działania określają regulaminy uchwalane przez Zarząd Fundacji, a zatwierdzane przez Radę Fundacji.

§ 11

Organami Fundacji są:

§ 12

 1. Radę Fundacji tworzą:

którzy złożyli pisemne oświadczenia deklarujące udział w jej pracach oraz zadeklarowali umowną darowiznę na rzecz funduszu założycielskiego Fundacji.

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji jest dożywotnie, jednak każdy jej członek ma prawo z ważnych powodów zrezygnować z członkostwa w Radzie. W sprawie rezygnacji zainteresowany składa stosowne oświadczenie Radzie Fundacji, która przyjmuje je do wiadomości.
 2. Tak powołana Rada może dokooptować do swojego grona - dla zapewnienia ciągłości działania - innych donatorów, osoby fizyczne i prawne. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków Rady Fundacji wymaga zgody bezwzględnej większości jej dotychczasowych czynnych członków oraz obu Fundatorów.
 3. Radzie przewodniczy i Radę reprezentuje Prezes Fundacji, wybierany na kadencję cztero-letnią, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej.

§ 13

 1. Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji.
 2. Do wyłącznej kompetencji Rady, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym Statucie, należą:
 3. Członek Rady bierze udział w obradach Rady osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.
 4. Zebranie Rady Fundacji jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Rady Fundacji nie zawieszonych w czynnościach, pod warunkiem, że zostali oni powiadomieni o zebraniu Rady w sposób określony w § 14 ust 3. Zebraniu Rady Fundacji przewodniczy Prezes Fundacji lub członek Rady wybrany na danym zebraniu.
 5. Każdy Członek Rady ma jeden głos bez względu na wysokość przekazanych na rzecz Fundacji środków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obradom Rady. Za głos oddany uważa się głos "za", "przeciw" lub "wstrzymujący się".
 6. Bezwzględnej większości głosów wszystkich czynnych członków Rady wymaga podjęcie uchwały w sprawach:

§ 14

 1. Zebranie Rady Fundacji odbywa się przynajmniej raz w roku na pisemny wniosek:
 2. Zebranie Rady Fundacji organizuje Zarząd.
 3. Zarząd informuje członków Rady Fundacji o terminie, miejscu oraz porządku obrad zebrania Rady Fundacji listem poleconym wysłanym co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania Rady.
 4. Członkowie Rady Fundacji zawieszeni w czynnościach mogą uczestniczyć w zebraniu Rady bez prawa głosu. Do udziału w obradach Rady mogą być zapraszane osoby spoza grona jej członków z głosem doradczym.
 5. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo z wykorzystaniem łączy internetowych. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Pismo zawierające głos oddawany w sprawie uchwał podejmowanych w trybie pisemnym powinno być wysłane najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia o treści projektu uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w trybie określonym w ust 5 nie może dotyczyć zmiany celu lub Statutu Fundacji. W razie równości głosów sprawę uważa się za nierozstrzygniętą do czasu poddania jej pod obrady na najbliższym posiedzeniu Rady Fundacji.
 7. Rada Fundacji działa na zasadach określonych w regulaminie pracy Rady Fundacji.

§ 15

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. Zarząd podejmuje decyzje i uchwały zgodnie ze statutem, ustawą o fundacjach i przepisami wykonawczymi, w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji;
 3. Zarząd składa się z 3 do 6 osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, wybranych przez Radę Fundacji spośród osób wskazanych przez członków Rady Fundacji, a nie pozostających z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani podległości z tytułu zatrudnienia. Osoby te nie mogły być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. W skład Zarządu wchodzą co najmniej: dyrektor, sekretarz i skarbnik, pełniący swe funkcje honorowo lub odpłatnie.
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.
 6. Zarząd Fundacji wybierany jest na kadencję czteroletnią, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej.
 7. Członkostwo Zarządu przed upływem kadencji ustaje z chwilą odwołania albo śmierci członka Zarządu.
 8. Odwołanie, o którym mowa powyżej, następuje w przypadku:

§ 16

 1. Zarząd w szczególności:
 2. W razie potrzeby dyrektor Fundacji i inni członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub otrzymywać zlecenia na wykonywanie określonych czynności w oparciu o wcześniejsza uchwałę Rady Fundacji.

§ 17

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz do roku kontrolę finansowej działalności Fundacji i przedkłada Radzie Fundacji jej wyniki.
 2. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do :
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Radę Fundacji spośród osób wskazanych przez Członków Rady Fundacji a nie pozostających ani z nimi ani z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani podległości z tytułu zatrudnienia. Osoby te nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie, czy w jakimkolwiek innym organie Fundacji lub ze stosunkiem pracy w Fundacji.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą z tytułu pełnienia swoich funkcji otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku "o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi."
 6. Komisja Rewizyjna wybierana jest na kadencję czteroletnią, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej.
 7. Członkostwo Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji ustaje z chwilą odwołania albo śmierci jej członka.
 8.  Odwołanie, o którym mowa powyżej, następuje w przypadku:

§ 18

 1. Komisja Kwalifikacyjna podejmuje decyzje w sprawie wpisania kandydatów na listę Specjalistów Korpusu Ochotników, wg regulaminu uchwalonego przez Radę Fundacji, zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu.
 2. Komisja Kwalifikacyjna składa się z 3 do 6 osób wybranych przez Radę Fundacji spośród:
  • członków Rady Fundacji - osób fizycznych,
  • przedstawicieli donatorów - osób prawnych,
  • wybitnych specjalistów wskazanych przez członków Rady Fundacji.
 3. Komisja Kwalifikacyjna wybierana jest na kadencję czteroletnią, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej.
 4. Członkostwo Komisji Kwalifikacyjnej przed upływem kadencji ustaje z chwilą odwołania albo śmierci jej członka.
 5. Odwołanie, o którym mowa powyżej, następuje w przypadku:
  • złożenia pisemnej rezygnacji,
  • nie wypełniania funkcji członka Komisji Kwalifikacyjnej dłużej niż na trzech jej sesjach roboczych lub pełnienia tej funkcji w sposób nienależyty,
  • istotnego naruszenia postanowień Statutu

§ 19

 1. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji albo braku potrzeby lub obiektywnych możliwości realizacji celów statutowych, może ona ulec likwidacji, zgodnie z art. 15 ustawy o fundacjach.
 2. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji.

§20

Statut zabrania:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 21

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym

§ 22

Postanowienia przejściowe

Do czasu powołania Komisji Kwalifikacyjnej decyzje o wpisaniu kandydatów w poczet Korpusu wolontariuszy specjalistów podejmuje na wniosek Zarządu Rada Fundacji, a w okresie między jej zebraniami Prezes Fundacji lub powołany przez niego specjalista.